top of page

ZORG 
op school

Nand de olifant.png

ZORG OP SCHOOL GEBEURT OP VERSCHILLENDE VLAKKEN

Zorgcoördinator 

Sophie Stockman

VRAGEN

Als u als ouder vragen of bezorgdheden hebt, spreek dan in eerste instantie de klastitularis hierover aan. Maar ook bij het CLB (centrum voor leerlingenbegeleiding) kan je als ouder steeds terecht.

                                                                             Zorgteam:

                    Eva Vansteenkiste        Hilde Decroix          Christine Vanhoutte       Christel Depuydt                                                    
                            kleuter                        1ste graad                     2de graad              3de graad

  • Wat doet de kleuterleidster/leerkracht in de klas?

De leerkracht benadert elk kind met een individuele aanpak. Waar kleine problemen opduiken, is de leerkracht de eerste zorgverstrekker. Dit gebeurt op verschillende manieren, door bijvoorbeeld de oefeningen aan te passen aan wat het kind nodig heeft (= differentiëren) of te herhalen wat fout liep en extra oefenkansen aan te bieden (= remediëren).

 

  • Wat doet de zorgleerkracht?

Om alle kinderen voldoende hulp te kunnen bieden, wordt de zorgleerkracht ingeschakeld. Deze extra leerkracht helpt in de klas zodat de juf de handen vrij heeft om een klein groepje te begeleiden. Dit differentiatiegroepje bestaat uit kinderen die wat extra zorg behoeven. Ook kan het zijn dat de zorgleerkracht de kindjes uit de klas meeneemt om extra oefenkansen aan te bieden. Welke leerlingen in aanmerking komen voor het differentiatiegroepje of de begeleiding door de zorgleerkracht, wordt in samenspraak met de leerkracht overlegd.

 

  • Wat doet de zorgcoördinator?

De zorgcoördinator heeft een opdracht op schoolniveau, leerkrachtniveau en kindniveau. Zij is o.a. ook verantwoordelijk voor het plannen van oudergesprekken, contacten met externe hulpverleners, gesprekken met CLB, enz.

In principe is de klastitularis de eerste verantwoordelijke voor elke leerling van haar klas. Als de problemen hardnekkiger zijn, wordt de zorgcoördinator aangesproken. Ook de ouders kunnen de zorgcoördinator aanspreken. De zorgvragen worden besproken op het wekelijkse overleg met het CLB en er wordt nagedacht over de volgende interventies om het kind zo goed mogelijk te helpen. Het kan dat ouders op het overleg worden uitgenodigd om een beter beeld te krijgen van het kind en samen te overleggen over passende interventies. Soms is er nood aan een heel specifieke aanpak of speciale leermiddelen. Klasobservaties of onderzoeken door het CLB gebeuren steeds met toestemming van de ouders.

Andere problemen kan de school niet alleen oplossen en dan wordt er doorverwezen naar gespecialiseerde hulp zoals logopedie, psychomotoriek, begeleiding door een revalidatiecentrum …

 

bottom of page